Gestaltterapeutisk Klinik

Gestaltterapi - Kropsterapi

Psykoterapeut Foreningen i Danmark.
v. formand Erik B. Smith
Mariendalsvej 18. 2000 Frederiksberg
 
Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark.
v. formand Allan Holmgren.
DISPUK, Snekkersten Stationsvej 13
3070 Stekkersten
 
København den 14 november 2005.
 


Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

 
                      I juli 2004 udsendte en arbejdsgruppe under Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen oplæg til kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut.  Oplægget var et svar på den kritik der havde været mod uuddannede eller uforsvarligt uddannede psykoterapeuters virke – eller rettere skadevirke. I oplægget hedder det også, at  en række private psykoterapiuddannelser som udgangspunkt har et forsvarligt fagligt og etisk indhold. Formålet med kriterierne er dels at motivere studerende til at søge hen til uddannelsessteder der opfylder kvalitetskriterierne og dels at synliggøre for borgerne hvilken kvalitet de bør efterspørge som klient.   Kriterierne for uddannelsens indhold gav på enkelte områder anledning til nogen undren, men ikke større end at de seriøse uddannelsessteder var villig til at indlægge disse elementer i deres uddannelse.  Alle hæftede sig da også ved afsnit 3 under 2.1 Kvalitetskriterierne, hvor det slås fast, at der inden for psykoterapien er stor variation i både teoretisk udgangspunkt og i arbejdsmetoder. Det hedder videre ” Det kan derfor være vanskeligt at sammenligne såvel psykoterapeutisk praksis som psykoterapeutiske læreprocesser. Kriterierne er derfor formuleret så bredt, at de i videst muligt omfang tager hensyn til de forskellige uddannelsers individuelle selvstændighed med hensyn til teori- og metodevalg”.

Da Evalueringsinstituttet var tilknyttet arbejdsgruppen som faglig konsulent, har det været naturligt at lade Evalueringsinstituttet forestå evalueringen af de enkelte uddannelser.   Til brug for denne proces har EVA  udpeget en række eksperter, der på baggrund af  et udfyldt oplysningsskema, studieordning m.v. samt et besøg på uddannelsesstedet af to konsulenter fra EVA udarbejder den færdige evalueringsrapport med konklusioner som, ” opfylder kriterierne”, ”opfylder ikke kriterierne” eller ”opfylder kriterierne betinget ”. Ekspertpanelet er alle - på nær én, der er psykolog - speciallæger i psykiatri, og alle har endvidere en psykoanalytisk uddannelsesbaggrund. Et medlem Dorte Sestoft er citeret for at have udtalt sig imod psykoterapi, når terapeuten ikke er uddannet læge.
EVA´s valg af eksperter har vakt undren. En psykoanalytiker vil ikke have de fornødne faglige forudsætninger for at vurdere f. eks. en gestaltterapeutisk eller en systemisk uddannelses faglige niveau.  En psykoanalytiker kan – naturligvis – vurdere en psykoanalytisk uddannelse.

Ekspertpanelets sammensætning bliver så meget desto mere betænkelig, når EVA´s konsulenter selv ikke har de nødvendige forudsætninger på det psykoterapeutiske område.
 
De første uddannelsessteder har nu været gennem hele evalueringsproceduren og deres tilbagemeldinger til henholdsvis SPUD og Psykoterapeut Foreningen er anledningen til denne henvendelse. 

 Det generelle indtryk er, at konsulenterne i deres spørgsmål er meget fokuseret på fejlfinding og om man kan svare ”rigtigt” eller ”forkert”.  En dialog er ikke mulig, formentlig fordi konsulenterne ikke har den fornødne faglige specialviden på området. Uddannelsesstedets svar går så videre til eksperterne, der på den baggrund, sammen med det øvrige skriftlige materiale, afsiger en ” dom”. Heller ikke her er der mulighed for en dialog mellem eksperter og uddannelsessted inden ” dommen” afsiges. 
Mulighederne for misforståelser er åbenbare og en dialog mellem uddannelsessted og eksperter er både indlysende og nødvendig.
Tilbagemeldingerne til de to organisationer går endvidere på, at mange spørgsmål er fokuseret på psykisk sygdom og hvordan man sikre at de studerende kan stille en diagnose. Baggrunden for disse spørgsmål er ikke svær at gætte, men disse uddannelseselementer er ikke fremhævet som noget helt specielt i kvalitetskriterierne og det forekommer betænkeligt at eksperterne på denne måde ændre på vægtningen af uddannelseselementerne.

Helt grotesk bliver det, når eksperterne tilsyneladende indlægger nye kriterier i kvalitetskriterierne. Af det fremsendte materiale fra et evalueret institut fremgår at nogle konklusioner, ” ikke opfylder kriterierne” ikke er baseret på kvalitetskriterierne fra arbejdsgruppen . Kravene må således komme fra eksperterne.

Ved konsulentbesøget på Nordisk Gestalt Institut oplyste konsulenterne under den afsluttende samtale med instituttets ledere gestaltterapeut Nina Camitz og gestaltterapeut professor dr.med.vet. Pia Haubro at det skulle fremgå af formålsformuleringen for uddannelsen, at de færdiguddannede terapeuter ikke måtte arbejde med spiseforstyrrelser, angst, depression og seksuelt misbrug.
En sådan oplysning kan kun skabe utryghed og forvirring. Hvor kommer dette krav fra ? Det fremgår ikke af kvalitetskriterierne. Er eksperterne over arbejdsgruppens oplæg, der er godkendt af de 3 ministre. Selvfølgelig er de ikke det og det er uforståeligt at EVA ikke påser, at yderligere kvalitetskriterier eller krav til uddannelserne ikke luskes ind ad bagdøren.
 
Psykoterapeut Foreningen og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark er nu så betænkelig ved situationen, at vi skal anmode om et hurtigt møde med Evalueringsinstituttet til drøftelse af de hidtidige erfaringer med henblik på ændringer
De to organisationer må blandt andet kræve, at kun de kriterier der er angivet i oplægget af juni 2004 anvendes i evalueringen og vi må kræve, at de eksperter, der skal evaluere har den nødvendige faglige viden på den eller de pågældende terapeutiske retninger der anvendes i undervisningen.  En dialog mellem eksperterne og uddannelsesstedet bør finde sted, når en af parterne ønsker det. Eksperter der på forhånd har udtalt sig negativt om ordningen, må efter almindelige retsprincipper anses for inhabile.
Offentliggørelse af de nu afsluttede rapporter vil vi kraftigt vende os imod og vi opfordre til at eksperter på de terapeutiske retninger, der undervises i, udpeges således at de kan få lejlighed til at udarbejde en ny evalueringsrapport – naturligvis uden udgift for uddannelsesstederne.
 
Vi finder situationen så alvorlig, at vi ved genpart af dette brev har underrettet Socialministeriet og samtlige uddannelsessteder tilknyttet vores organisationer med en opfordring til at de sætter deres ansøgning i bero indtil der er kommet en afklaring af de her rejste problemer.
 
De to organisationer beklager denne udvikling. Vi har fra starten været positive og vi ønsker at medvirke konstruktivt til at de intentioner der lå bag arbejdsgruppens oplæg, føres ud i livet.
Med venlig hilsen.

Allan Holmgren
SPUD

Erik B. Smith
Psykoterapeut Foreningen

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave anonym besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Dit besøg på siden bliver automatisk anonymiseret overfor eventuelle trejdeparts servere.