Gestaltterapeutisk Klinik

Gestaltterapi - Kropsterapi

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
1457 København K

8. februar 2006
J.nr. 6024-3
EN/jf


Klage over Undervisningsministeriets afvisning af at behandle klage over Danmarks Evalueringsinstitut
 
Som advokat for Gestaltterapeutisk Institut skal jeg herved bede Folketingets Ombudsmand tage stilling til Undervisningsministeriets ovennævnte afgørelse. Ved afgørelsen har ministeriet afvist at behandle min klients klage over Danmarks Evalueringsinstitut med henvisning til, at klagen ikke vedrører retlige spørgsmål.
 
Jeg skal i den forbindelse gøre gældende, at min klients klage til Undervisningsministeriet indebærer en anmodning om at tage stilling til en række retlige spørgsmål.
 
Min klient har således i sin klage til Undervisningsministeriet bl.a. gjort gældende, at instituttet ved evalueringen, som forestås af to konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut, en sociolog og en økonom, der ikke har inddraget sagkyndige et ekspert panel med særlig indsigt i psykoterapiens forskellige grene. Min klient har i den forbindelse henvist til § 6, stk. 8, 2. pkt., i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, hvorefter evalueringsgruppen skal bestå af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (bemærkningerne til § 6 i lovforslag nr. L 81 i folketingsåret 1998-99), skal evalueringsgruppens medlemmer bidrage med særlig sagkyndig indsigt i det område, der skal evalueres.
 
Min klient har endvidere i sin klage gjort gældende, at det faktum, at ekspertpanelet består af en række personer med psykiatrisk eller psykologisk baggrund, giver anledning til tvivl om ekspertpanelets uafhængighed, idet disse fag står i et konkurrenceforhold til psykoterapien. Min klient har i den forbindelse henvist til § 6, stk. 8, 4. pkt., i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, hvorefter bestyrelsen for instituttet skal sikre, at medlemmerne af ekspertpanelet ikke er inhabile. Som det fremgår af pkt. 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 81 i folketingsåret 1998-99, skal bestemmelsen afspejle et hensyn til, at det sikres, at evalueringerne fremstår som reelt uafhængige i evalueringsvirksomheden af bl.a. særinteresser.
 
Jeg skal på denne baggrund anmode Folketingets Ombudsmand om at henstille, at Undervisningsministeriet genoptager behandlingen af min klients klage over Danmarks Evalueringsinstitut.
 
Kopi af min klients klage til Undervisningsministeriet samt ministeriets svar vedlægges.
 

Med venlig hilsen
 
 
 
Erik Nyborg

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave anonym besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Dit besøg på siden bliver automatisk anonymiseret overfor eventuelle trejdeparts servere.